Tecnologia

Els alumnes realitzen activitats a l’aula de taller dels dotze fins els vint-i-un anys, separats en dues etapes: ESO i Etapa 16-21 anys

Els objectius per l’Etapa d’ESO són:

 • Incorporar els coneixements sobre les aplicacions de la tecnologia a l’hora de considerar posteriors opcions professionals.
 • Construir objectes tecnològics senzills.
 • Utilitzar amb precisió, i a nivell elemental, terminologia i instruments de processos tecnològics.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits a situacions reals, fonamentals per a la seva subsistència; no només en posteriors opcions professionals sinó en la vida a la llar.
 • Adquirir uns hàbits de treball en feines continuades que requereixen un cert temps.
 • Valorar la satisfacció que produeix el fet de realitzar un treball i l’ús que se’n pot treure d’ell.
 • Anar adquirint més autonomia en el treball.
 • Acceptar els errors com a factor positiu pel seu desenvolupament.
 • Respectar la tasca realitzada pel companys.
 • Ser conscients de la importància que té treballar en grup.
 • Tenir en compte la neteja de l’espai com a part fonamental del procés.
 • Ser conscients del perill que comporta treballar amb eines i electricitat.

Els alumnes de PFI en el crèdit de Bricolatge i Manteniment, realitzen una serie de tasques que els permet, mitjançant un treball teòric però sobretot molt pràctic, disposar d’una autonomia suficient per poder superar petites dificultats amb les quals es poden trobar al llarg de la seva vida i una preparació que els serveix per arribar a introduir-se en el món laboral ordinari.

Els alumnes de Curs Pont i PTVA transició a la vida adulta duen a terme un treball d’aprenentatge de tasques dividit dos tipus de manipulats diferents: manipulat col·lectiu i manipulat individual.
En el manipulat col·lectiu es du a terme un treball en cadena on es fonamental una bona coordinació entre tots, per tal que la feina es realitzi de manera correcte.

En quant al manipulat individual no es necessari la col·laboració de ningú per dur a terme el tasca, però s’ha de mantenir un bon ritme de treball per aconseguir un bon percentatge de productivitat.

tecnologia1 tecnologia2