Psicologia

Actualment tenim en concert 1 psicòleg, que per organització interna nostra la funció recau en dues persones (horari reduït que compaginen amb la de tutor): un ubicat en l’etapa d’Educació Infantil, Primària i ESO, i l’altre en l’Etapa 16- 21 anys.

L’atenció psicològica a l’escola inclou uns àmbits d’actuació generals, i d’altres propis de de l’etapa concreta.

El treball amb l’alumnat, les famílies, el treball intern i en xarxa amb altres entitats forma part de la funció principal del psicòleg (independentment de l’etapa).

ATENCIÓ A L’ALUMNAT

Famílies i alumnes són acollits des que són matriculats a l’escola. A partir d’aquest moment es fa un acompanyament terapèutic i seguiment escolar al llarg de la seva escolaritat, fruït de les coordinacions i valoracions amb tot el personal que intervé amb l’alumnat: tutors, educadors, logopedes, psicomotricista, fisioterapeuta, monitors de menjador…

S’ofereix atenció terapèutica als alumnes, en grups reduïts, per a entrenar les habilitats d’interacció social i gestió emocional, atenció terapèutica individual a aquells que presenten problemes de salut mental associats, TGC, conductes dissocials, TGP… bé sigui amb intervencions puntuals o més sistemàtiques.

Amb l’alumnat que presenta una alta intensitat de suports, la Comissió de Suport Conductual Positiu (coordinada pels dos psicòlegs i formada per diferent personal docent) elaboren el Programa Educatiu de Conducta, l’Informe de Progrés Diari i consensuen els protocols d’actuació adients a cada alumne, establint els suports necessaris per a satisfer les necessitats emocionals, socials i personals.

psicologia-00 psicologia-01

 

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

L’atenció a les famílies s’inicia des que són derivats a l’escola, acompanyant-los en aquesta nova etapa i recollint informació per a elaborar l’historial clínic. Amb ells es realitzen reunions periòdiques per comentar el procés d’adaptació i evolució dels seus fills, acompanyament terapèutic donant orientació i pautes educatives, assessorament sobre el temps de lleure dels seus fills i d’altres temes com incapacitació, incapacitació, tutela…

Seguiment i contacte constant amb famílies amb més necessitat de suport (a nivell conductual, gestió emocional, etc.)

També dinamitzen xerrades tècniques per a les famílies, tractant temes relacionats amb l’educació dels seus fills o en conferències de temàtica diversa en l’àmbit de la discapacitat.

Participació en les entrevistes amb les famílies que siguin proposades pels tutors i depenent de les necessitats de l’alumnat.

TREBALL INTERN

 • Recull, buidat i arxiu dels documents d’inici de curs.
 • Elaboració de diversos informes i certificats pels CAD, per les incapacitacions, EVOL, salut mental, processos d’incapacitació……
 • Participació, conjuntament amb direcció en elaboració Pla estratègic, organització dels grups classe, distribució anual de l’alumnat, etc.
 • Coordinacions -Entrevistes i seguiments- amb el professorat segons demanda.
 • Seguiment (lectura i propostes d’esmenes, si cal) dels informes escolars realitzats pels mestres i professionals del centre.
 • Seguiment dels progressos individuals i propostes de canvi i/o flexibilització curricular.
 • Coordinació amb altres especialistes (logopedes, Educació Física…).
 • Propostes i elaboració conjunta amb el professorat de treballs pedagògics per participar en premis, jornades i altres.

TREBALL EN XARXA

El treball en xarxa amb professionals d’altres entitats: EAP, ONCE, SSB, professionals de la salut (neuròlegs, psiquiatres, psicòlegs), permet actualitzar informació i consensuar pautes d’actuació amb tots els professionals d’atenció directa als alumnes. Actualment l’escola col·labora amb la corporació sanitària Parc Taulí juntament amb altres escoles d’educació especial de Sabadell en el Pla Integral d’Autisme.

Participació en la Comissió Social que es reuneix mensualment, en la qual intervé la directora de l’escola, la treballadora social de l’EAP, la psicòloga de l’EAP, l’educadora social de zona, EAIA…. En aquestes reunions es treballa per donar solució a la problemàtica de les famílies amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques desafavorides (NEEDS).

ESPECÍFICS D’EDUCACIÓ INFANTIL- PRIMÀRIA- ESO

En aquesta etapa hi ha alumnat amb escolaritat compartida amb altres centres escolars amb els quals es fa un seguiment psicopedagògic a partir de les reunions tant amb els professionals dels centres de referència com amb la família, elaborant la documentació pertinent per fer un seguiment acurat i el pla individualitzat, programant activitats conjuntes per tal d’afavorir la relació i la coneixença entre l’alumnat d’ambdues escoles i fent les valoracions cada trimestre i a final del curs escolar.

psicologia-02

L’atenció directa als alumnes en aquesta etapa també va dirigida a:

 • Entrenament del procés cognitiu de planificació en els grups de primària i secundària, utilitzant la metodologia de la teoria PASS del processament de la informació i seguint la teoria del processament de les emocions.
 • Implementació juntament amb la logopeda del sistema de comunicació per intercanvi d’imatges PECS.
 • Valoració de les capacitats adaptatives dels alumnes que ho requereixen amb la bateria ABAS II.
 • Seguiment de les intervencions a l’aula multisensorial de l’alumnat amb més dificultats juntament amb la fisioterapeuta

ESPECÍFICS DE L’ETAPA 16-21 ANYS

PRÀCTIQUES AMB SUPORT I INSERCIÓ SOCIOLABORAL

  • Prospecció d’empreses.
  • Gestió dels Quaderns de Pràctiques, matrícules PFI i avaluacions.
  • Suport inicial i seguiment a les pràctiques alumnes PFI i dels alumnes de TVA.
  • Proposta de sortida de l’escola a d’altres serveis (EO, CET, TO, Residència, CAE-centre de dia.) Seguiment del protocol de derivació del Departament d’Ensenyament i de Benestar Social i Família.
  • Inserció laboral i seguiment d’exalumnes (que van finalitzar el curs i van accedir a altres serveis o a empreses ordinàries).
  • Seguiment de la formació dels altres nois que van ser derivats a Serveis d’Inserció Laborals externs (TAINA i ANDI).
  • Coordinació amb altres responsables de pràctiques de PFI adaptats.

 

psicologia-03 psicologia-04