Segona etapa

En el nostre alumnat l’escolaritat obligatòria es pot allargar fins als 21 anys, donant resposta al període de formació professionalitzadora i d’inserció social de l’Etapa 16-21 que, en funció de les capacitats i possibilitats de sortida laboral i com a continuació del Curs Pont polivalent oferim dos itineraris:

  • Programes de Transició a la Vida Adulta PTVA
  • Programes de Formació i Inserció PFI AUXILIAR D’HOTELERIA: CUINA
  • SERVEI DE RESTAURACIÓ

Dins d’aquesta etapa hi pot haver un GRUP TERAPÈUTIC FUNCIONAL/ASSISTENCIAL format per alumnat amb més necessitats de suport.

Es proposen continguts referent al món de la formació laboral, però també a aquells que tenen a veure amb l’autonomia personal i social, sense deixar de banda l’exercitació dels aprenentatges més instrumentals.

Continuem el procés d’inserció laboral en empresa ordinària a partir de convenis signats amb el Servei d’Inserció Laboral TAINA i ANDI, i en Tallers Protegits (CET, STO) i/o Residències.

Es compta amb el suport de logopèdia, fisioteràpia i psicologia que tant poden fer la intervenció a nivell individual com en petit grup, com en tot el grup classe.

16-21-1