Etapes de formació

Com escola d’educació especial oferim una educació inclusiva amb itineraris, un treball, un projecte integral i un acompanyament al llarg dels anys crucials de la persona (Etapa d’EI, EP i ESO: de 3 a 16 anys), per continuar després fins a la inserció sociolaboral (Etapa 16-21).

Cada nivell procura respectar les edats cronològiques dels alumnes.

Dins de cada etapa educativa hi ha diferents grups, en funció de les necessitats i nombre d’alumnat. A més però, dins de cada grup, es donen grups flexibles per tal que agrupant-los (independentment del seu grup de referència) puguem oferir la millor resposta en funció de les característiques de l’alumne. Principalment aquests grups flexibles es donen a matemàtiques, llenguatge, educació física i sexoafectivitat (a ESO).

Es donen també grups d’alumnat amb més necessitats i que com a tals, disposen d’un espai i equipament concret (grups terapèutics assistencials GTA i/o funcionals GTF) per poder oferir la millor resposta a aquests alumnes amb necessitats de suport molt específic. Sempre que es valora adient, participen de les activitats de l’etapa a la qual pertanyen.

 GTF

GTA