Què ens defineix

Codi ètic

L’objectiu del Codi ètic és enumerar un conjunt de principis, valors i normes que serveixin per fonamentar i orientar el comportament dels diferents actors que intervenen en la nostra organització.

Quan un infant, nen o jove té dificultats per seguir de manera satisfactòria l’ensenyament ordinari, i fruit de la decisió de la comissió de matriculació (formada per EAP, Inspecció, direccions d’escoles d’educació especial i representant de la Regidoria d’Educació), es pot orientar vers la nostra escola, en el cas que visqui en una població de la nostra zona d’influència.

A partir d’aquest moment, valorem i posem en funcionament tots els mecanismes organitzatius i metodològics necessaris per tal de donar la millor resposta a les característiques i necessitats que presenta en concret l’alumne: buscant totes les eines perquè creixi en benestar i dignitat, i per a tal fi, impartim una formació integral, amb continguts curriculars adaptats al nivell cognitiu de l’alumne, per tal de poder desenvolupar al màxim les seves potencialitats tant a nivell personal com ciutada.

Per saber-ne més descarregueu el codi ètic sencer.

Codi étic (PDF) Amunt

Projecte Lingüístic

Aquest document és fruit del plantejament de quin ha de ser el model comunicatiu i lingüistic i de la llengua d’us a la nostra escola.

El Projecte Lingüístic de l’Escola d’Educació Especial Xaloc pretéten:

  • Manifestar qui som i quina vol ser la nostra aportacio a la societat arrelar-nos en el context del qual formem part, valorant la cultura, les tradicions i la llengua catalana.
  • Educar en la diversitat, en la interculturalitat i en el respecte a les persones, siguin quines siguin les seves característiques i la seva procedència.
  • Aconseguir que el català sigui la llengua vehicular i d’aprenentatge en totes les activitats internes, externes i no docents de la nostra comunitat educativa.
Projecte lingüísitic (PDF) Amunt

Projecte Menjador

L’espai de menjador està integrat en tot el projecte d’escola, seguint el seu projecte educatiu de centre i essent un mateix espai de l’escola professant la mateixa línia educativa.

L’objectiu és acompanyar els nostres alumnes perquè puguin ser autònoms, lliures, competents i feliços.

L’espai de menjador busca potenciar aquests aspectes mitjançant el treball d’hàbits, actituds i habilitats a través de la corresponsabilitat amb els alumnes i les seves famílies per créixer en salut i créixer en valors.
Així doncs, l’espai de menjador es concep com un espai d’aprenentatge on a través de l’acte alimentari es posa de manifest la necessitat de prendre consciència de:

La importància que té l’alimentació en les nostres vides, la necessitat de menjar de tot i variat, respectant el ritme propi de cada un (pausat però constant) així com de les conseqüències que té el que mengem sobre la nostra salut, on s’afavoreixen els bons hàbits i costums respecte a l’alimentació (créixer en salut).
L’impacte que té el que mengem sobre el medi ambient i per tant, la necessitat d’introduir a l’escola una proposta de model de producció i consum alimentari més respectuosa amb l’entorn (créixer en valors).
La necessitat d’entendre l’acte alimentari com un element fonamental en el creixement i desenvolupament personal on s’adquireixen i desenvolupen habilitats, coneixements i actituds alhora que esdevé un espai d’interacció i interrelació amb els altres (créixer evalorss).

Projecte menjador (PDF) Amunt

Educació Emocional

Educació emocional (PDF) Amunt

PEC Projecte Educatiu de Centre

PEC Projecte Educatiu de Centre (PDF) Amunt

Estratègia digital

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és el document que recull el conjunt d’actuacions que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Aquest document consta de dues fases. Una primera part que és més estratègica (on volem anar?) i una altra en la que es la mostra la cultura digital (què estem fent?).
Durant el curs 22-23 hem iniciat el procés d’elaboració i, a continuació, podeu observar en quina direcció estem treballant com a escola.
Per ampliar la informació>>