Projectes pedagògics

L´Escola d’Educació Especial XALOC és un centre privat i concertat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el titular de la qual és l´Associació Escola d’Educació Especial XALOC formada pels familiars dels alumnes i els professionals que treballem amb ells.

L’escola és una institució sense afany de lucre i està declarada d’Utilitat Pública. Fou creada l’any 1970 amb la voluntat de donar resposta a l’alumnat amb dificultats intel·lectuals.

Acull alumnat de 3 a 21 anys, majoritàriament amb discapacitat mitjana amb o sense trastorns sensorials, motors o de personalitat associats.

L´escola imparteix les etapes d’Educació Infantil, Primària i Secundària, així com Programes de Transició a la Vida Adulta i Laboral (PFI d’hoteleria), per als alumnes majors de 16 anys.

L´escola té com a finalitat aconseguir una plena integració ciutadana i laboral, per a tal fi, imparteix una formació integral amb continguts curriculars adaptats al nivell cognitiu de l’alumnat, desenvolupant al màxim les seves potencialitats tant a nivell personal com ciutadà.

Conjuntament amb les famílies i amb la connivència de diversos agents socials es treballen aspectes físics, intel·lectuals, emocionals, socials i culturals.

Els trets d´identitat que defineixen l’escola es basen en els següents principis i valors educatius: escola democràtica, participativa, oberta, inclusora, coeducadora, laica i aconfessional, sostenible, innovadora i amb identitat catalana.

Escolaritats compartides

Aquest tipus d’escolaritat propicia la col·laboració entre centres de diversa tipologia amb la finalitat d’optimitzar al màxim el recursos personals i materials que ambdós centres ofereixen a l’alumne amb necessitats educatives especials.

Escolaritats compartides (PDF) Amunt

Activitats i projectes compartits

Paral·lelament a les diferents modalitats d’escolaritat compartida es promouen activitats compartides amb altres escoles o instituts, on els alumnes no només gaudeixen d’una activitat engrescadora en un entorn normalitzat sinó que aquestes activitats permeten formar nois i noies competents a nivell social, fomentant així la inclusió social.

Activitats i projectes compartits (PDF) Amunt

Aps

“L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu demillorar-lo.”

APS (PDF) Quadern APS (PDF) Amunt

Treball cooperatiu

Els alumnes treballen junts per aprendre i són responsables no només del seu propi aprenentatge sinó també de l’aprenentatge dels altres. Es una eina d’aprenentatge on es tracta d’aprendre alguna cosa com a equip, amb la intenció d’aconseguir metes i objectius comuns.

Elaborant el treball en grup es treballen diferents competències: social, comunicativa, digital, d’autonomia personal…

Treball cooperatiu (PDF) Amunt

Comunitats d’aprenentatge

Les comunitats d’aprenentatge són un model d’escola inclusiva, vinculada amb el barri i un espai on les famílies participen en l’educació dels infants.

Aquest model permet que tots els alumnes siguin protagonistes de l’aprenentatge, alhora que afavoreix la socialització i l’ajuda entre iguals. En conseqüència, la solidaritat, l’autoestima, la participació i la inclusió, són aspectes que en surten altament reforçats.

Comunitats d’aprenentatge (PDF) Amunt

SCP

Per aconseguir una de les fites que ens defineix com a escola, promoure la inclusió social activa del nostre alumnat assumint la diversitat i tenint en comte la millora de la seva qualitat de vida, ens hem format amb l’enfoc del Suport Conductual positiu.

El Suport Conductual Positiu és un enfocament sistèmic i ecològic que dóna resposta a les necessitats i suports de tot l’alumnat, que facilita estratègies d’intervenció per fer front a les conductes problemàtiques dels alumnes i que té en compte el seu benestar físic i emocional, millorant així la seva qualitat de vida.

SCP (PDF) Amunt

PECS

Per l’alumnat amb dificultats en la intenció comunicativa, s’utilitza el sistema PECS: que consisteix en un entrenament per intercanvi de pictogrames, amb l’objectiu de desenvolupar una comunicació funcional, espontània i generalitzable (amb totes les persones i en qualsevol àmbit del seu entorn). Entrenar la comunicació ajuda l’alumne a expressar sentiments, pensaments i desitjos, millorant significativament la conducta. Aquest sistema pot utilitzar-se tant com a sistema alternatiu de comunicació com a augmentatiu (SAAC).

S’utilitza com a codi de comunicació els pictogrames, que poden substituir-se per fotos o objectes reals, adaptant-los així a les capacitats cognitives de cada alumne.

PECS (PDF) Amunt