Normativa

Pla d’organització curs 21-22

Calendari Escolar 21-22

HORARIS ESCOLA

Taula amb els horaris de l’escola
Horaris Entrada matí Sortida matí Entrada tarda Sortida tarda
Primària

GT

ESO

Curs Pont

PTVA

9:00h 13:00h 15:00h 17:00h
Horaris PFI
PFI d’Hoteleria primer curs Entrada matí Sortida tarda
dilluns i dimecres 9:00h 14:30h
dimarts, dijous i divendres 9:00h 15:30h
PFI d’Hoteleria segon curs Entrada matí Sortida tarda
dilluns i dimecres 9:00h 15:30h
dimarts*, dijous* i divendres

*pràctiques a aempreses

9:00h 13:00h
PFI d’Auxiliar de vendes  1r curs Entrada matí Sortida tarda
dilluns a divendres 9:00h 14:00h

La porta s’obre 5 minuts abans de cada entrada. Es prega respectar els horaris.

En cas que el vostre fill/a no pugui assistir a l’escola per motius de malaltia, visita al metge… es prega aviseu el més aviat possible.

Sempre que el vostre fill/a hagi de sortir de l’escola en horari escolar ha de portar l’autorització familiar per escrit, o les famílies telefonar prèviament a l’escola. Si ha d’assistir a teràpia o a alguna altra activitat, aconsellem que sigui fora d’horari escolar.

Els canals de comunicació entre el centre i les famílies seran els virtuals (videoconferència, telèfon i mail), i les trobades a les instal·lacions de l’escola caldrà fer-ho mitjançant cita prèvia. Els mestres i altre personal de l’equip, us atendran sempre que ho desitgeu en els dies i hores prèviament concertades. La tutora del vostre fill/a us informarà a principi de curs de la franja horària per atendre les famílies.

Les famílies no podran accedir a l’escola per a qualsevol gestió abans de les 9:30 h i màxim fins a les 16:30h i serà obligatori l’ús de la mascareta per accedir al centre i el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic. Les famílies hauran d’accedir al centre d’una en una i per ordre d’arribada.

MENJADOR

Si el vostre fill/a s’ha de quedar a dinar, cal avisar abans de les 10h. per telèfon, o amb una nota escrita i abonar el dinar.

Se li oferirà el servei de menjador dintre d’aquests horaris:

Primària, GT i ESO fins a les 13:25h

Curs Pont i PTVA fins a les 14:25h

En el cas que hagi d’anar al metge o a altres llocs, cal confirmar prèviament si tornarà a l’escola dins de l’horari indicat.

Cal que tothom mengi o, almenys tasti de tot (encara que sigui petites quantitats). Únicament en casos d’intolerància, al·lèrgia mèdica, o règims es substituirà l’aliment per un altre; en aquests casos, és obligatori portar l’informe i la pauta de l’especialista. No és permès que es consumeixin aliments aliens al servei.

Cal portar a començament de cada trimestre un paquet de 100 tovallons de paper.

SALUT

Per tal de poder continuar portant a terme l’activitat educativa de la manera més segura i confortable són imprescindible unes mesures de protecció i prevenció i la col·laboració de tots els integrants de la comunitat educativa (incloses les famílies). Les mesures més específiques i relacionades amb el COVID-19 estan recollides en el pla d’organització de centre que rebreu a través del correu electrònic el mes de setembre.

El vostre fill/a no pot venir malalt a l’escola: si està malalt (febre, vòmits, descomposició) s’ha de quedar a casa, pel seu propi benestar.

Si té malalties infeccioses, contagioses (conjuntivitis, varicel·la, grip…) o paràsits (polls i/o llémenes) s’ha de quedar a casa, fins que acabi el tractament per tal d’evitar el contagi.

En cas que el vostre fill/a es posi malalt a l’escola, us avisarem perquè el vingueu a buscar el més aviat possible, mentre esperem, se li administrarà paracetamol, sempre i quan s’hagi signat l’autorització, i tingui febre igual o superior a 38ºC.

Si pren medicació, cal que estigui dins la caixa corresponent i amb la dosi apuntada. No podem administrar cap tipus de medicament esporàdic (antibiòtic, mucolític…) sense l’autorització expressa i la recepta del metge.

Cal avisar de qualsevol canvi en la dosi o en la medicació del vostre fill/a, encara que el canvi sigui fora d’horari escolar. És necessari que ens faciliteu els informes o diagnòstics tan mèdics com psicològics per tal de mantenir actualitzat el seu historial.

ORGANITZACIÓ

Com a prevenció per possibles incidències, és imprescindible tenir actualitzades les dades familiars (telèfon, mòbil, adreça…)

Preguem demaneu els informes per metges, terapeutes, psicòlegs… almenys amb una setmana d’antelació.

Considerem molt important i imprescindible l’assistència a totes les reunions, conferències i assemblees que l’escola convoca, ja que de l’estreta col·laboració entre famílies i l’equip de l’escola, en depèn la bona marxa d’aquesta i el desenvolupament del vostre fill/a.

Cal que totes les peces de roba que es pengin vagin amb una beta cosida (xandall, abric, bates…). Tot el material i la roba han de portar el nom i cognom, per tal de no perdre’ls.

Sempre que el mestre demani algun material necessari per les activitats escolars, cal portar-lo el més aviat possible.

SORTIDES I COLÒNIES

Aquestes es duran a terme sempre i quan la situació epidemiològica ho permeti i amb les adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària.

Les sortides, visites… són considerades per l’escola com activitats escolars, i per tant d’obligatòria assistència, però en casos excepcionals l’escola es reserva el dret a decidir l’assistència o no d’algun alumne.

NATACIÓ o EDUCACIÓ FÍSICA

L’assistència al curset de natació o a educació física és obligatòria, així com la dutxa després d’educació física. En el cas que per indicació mèdica no hi pugui assistir el vostre fill/a, cal portar el justificant.

En cas de tenir malalties infeccioses (mucositats, fongs, polls, conjuntivitis…), ha de portar el certificat mèdic que justifiqui que no són contagiosos; en cas de no portar-lo ens veurem en l’obligació de no deixar-lo assistir a l’activitat.

ÚS I RESPONSABILITAT

L’escola no es fa responsable dels objectes que es portin de casa i que no s’hagin demanat (mp3, consoles, mòbils, càmeres…). En el cas del telèfon mòbil cada etapa serà qui decidirà l’ús que se’n pot fer.

L’assegurança de l’escola no cobreix el trencament d’aparells electrònics ni ulleres. (us aconsellem en contracteu una.)

foto-normativa