Normativa

Pla d’organització curs 20-21

Declaració responsable curs 20-21

HORARIS ESCOLA

Taula amb els horaris de l’escola
Horaris Entrada matí Sortida matí Entrada tarda Sortida tarda
Primària

GTF I GTA

9:00h 12:30h 14:30h 17:00h

ESO

Curs Pont

PTVA

9:00h 13:00h 15:00h 17:00h
Horaris PFI
PFI primer curs Entrada Sortida
Dilluns i Dimecres 9:00h 14:30h
Dimarts, Dijous i Divendres 9:00h 15:30h
PFI segon curss Entrada Sortida
Dilluns i Dimecres 9:00h 15:30h
Dimarts, Dijous i Divendres 9:00h 13:00h

-La porta s’obre 5 minuts abans de cada entrada. Es prega respectar els horaris.

-En cas que el vostre fill/a no pugui assistir a l’escola per motius de malaltia, visita al metge… es prega aviseu el més aviat possible.
-Sempre que el vostre fill/a hagi de sortir de l’escola en horari escolar ha de portar l’autorització familiar per escrit, o els pares telefonar prèviament a l’escola. Si ha d’assistir a teràpia o a alguna altra activitat, aconsellem que sigui fora d’horari escolar.
-El Consell Escolar, atorga al claustre i a l’equip directiu la potestat de modificar l’horari lectiu en els casos que es cregui adient per tal de facilitar una bona adaptació a l’entorn escolar.
-Els mestres i altre personal de l’equip, us atendran sempre que ho desitgeu en els dies i hores prèviament concertades. La tutora del vostre fill us informarà a principi de curs de la franja horària per atendre les famílies.

MENJADOR

-Si el vostre fill/a s’ha de quedar a dinar, cal avisar abans de les 10h. per telèfon, o amb una nota escrita i abonar el dinar.
-En el cas que hagi d’anar al metge o a altres llocs, cal dir a secretaria si tornarà.
-Se li oferirà el servei de menjador dintre d’aquests horaris:
Primària, GTF i GTA fins a les 13:30h
ESO, Curs Pont i PTVA fins a les 14:30h
-Cal que tothom mengi o, almenys tasti de tot (encara que sigui petites quantitats).
-Únicament en casos d’intolerància, al·lèrgia mèdica, o règims es substituirà l’aliment per un altre; en aquests casos, és obligatori portar l’informe i la pauta de l’especialista. No és permès que es consumeixin aliments aliens al servei.
-Cal portar a començament de cada trimestre un paquet de 100 tovallons de paper.
-Per tal de realitzar la higiene bucal cal portar un got, raspall i pasta de dents dins d’una bossa de roba (tipus berenar), tot amb el nom marcat.
-GTF Cal portar a començament de setmana una bossa amb 5 pitets.

SALUT

-El vostre fill/a no pot venir malalt a l’escola: si està malalt (febre, vòmits, descomposició) s’ha de quedar a casa, pel seu propi benestar.
-Si pren medicació, cal que estigui dins la caixa corresponent i amb la dosi apuntada.
-Si té malalties infeccioses, contagioses (conjuntivitis, varicel·la, grip…) o paràsits (polls i/o llémenes) s’ha de quedar a casa, per realitzar el tractament adequat i evitar el contagi.
-No podem administrar cap tipus de medicament esporàdic (antibiòtic, mucolític…) sense l’autorització expressa i la recepta del metge.
-En cas que el vostre fill/a es posi malalt a l’escola, us avisarem perquè el vingueu a buscar el més aviat possible, mentre esperem, se li administrarà paracetamol, sempre i quan s’hagi signat l’autorització, i tingui febre igual o superior a 38ºC.
-És necessari que ens faciliteu els informes o diagnòstics tan mèdics com psicològics per tal de mantenir actualitzat el seu historial.
-Cal avisar de qualsevol canvi en la dosi o en la medicació del vostre fill/a, encara que el canvi sigui fora d’horari escolar.

ORGANITZACIÓ

-Com a prevenció per possibles incidències, és imprescindible tenir actualitzades les dades familiars (telèfon, mòbil, adreça…)
-Preguem demaneu els informes per metges, terapeutes, psicòlegs… almenys amb una setmana d’antelació.
-Considerem molt important i imprescindible l’assistència a totes les reunions, conferències i assemblees que l’escola convoca, ja que de l’estreta col·laboració entre pares i l’equip de l’escola, en depèn la bona marxa d’aquesta i el desenvolupament del vostre fill/a.
-Cal que totes les peces de roba que es pengin vagin amb una beta cosida (xandall, abric, bates…)
-Tot el material i la roba han de portar el nom i cognom, per tal de no perdre’ls.
-Sempre que el mestre demani algun material necessari per les activitats escolars, cal portar-lo el més aviat possible.
-La finalitat de la paradeta que realitzen els nois de l’Etapa 16-21, és la manipulació i elaboració per ells mateixos dels productes, i no tant la recaptació de diners pel viatge de fi de curs; per tant, no es vendrà res que no sigui elaborat pels propis alumnes.

EXCURSIONS

-Les excursions, visites… són considerades per l’escola com activitats escolars, i per tant d’obligatòria assistència, però en casos excepcionals l’escola es reserva el dret a decidir l’assistència o no d’algun alumne.

-Primària i GTF És recomanable portar a totes les sortides i excursions el xandall de l’escola.

NATACIÓ o EDUCACIÓ FÍSICA

-L’assistència al curset de natació o a educació física és obligatòria, així com la dutxa després d’educació física. En el cas que per indicació mèdica no hi pugui assistir el vostre fill/a, cal portar el justificant.
-En cas de tenir malalties infeccioses (mucositats, fongs, polls, conjuntivitis…), ha de portar el certificat mèdic que justifiqui que no són contagiosos; en cas de no portar-lo ens veurem en l’obligació de no deixar-lo assistir a l’activitat.

ÚS I RESPONSABILITAT

-En horari escolar NO es pot utilitzar el mòbil, en cas que ho faci, se li requisarà fins l’hora de plegar.

-L’escola no es fa responsable dels objectes que es portin de casa i que no s’hagin demanat (mp3, consoles, càmeres…).
-L’assegurança de l’escola no cobreix el trencament d’aparells electrònics i/o digitals ni ulleres. Així doncs, us aconsellem en contracteu una.

foto-normativa