Història de l´Escola d´Educació Especial Xaloc

L’Escola d’Educació Especial Xaloc té quasi 50 anys de trajectòria. Són molts anys d’una part important de la biografia de moltes persones de Sabadell i comarca, d’homes i de dones, de joves, de nens i de nenes, que han conviscut a l’escola un cert temps i que, conjuntament amb les seves famílies, han anat construint la seva infantesa, la seva adolescència i la seva adultesa, amb l’acompanyament d’un col·lectiu de professionals, que ha procurat sempre recolzar-los amb la pretensió que aconseguissin assumir les més altes cotes de qualitat de vida. Tot això amb l’embolcall d’un projecte educatiu que, amb el pertinent maquillatge que comporten les innovacions pedagògiques i l’adaptació als temps, ha procurat sempre formar bones persones, bons ciutadans i bons treballadors.

El Sr. Manuel Costa Fernández fundà l’Escola Xaloc l’any 1967 per alumnes amb dificultats per seguir els estudis de batxillerat i una unitat per alumnes amb necessitats específiques. El 1970 es transformà en Escola d’Educació Especial, davant la manca d’aquest tipus d’ensenyament. El Sr. Manuel en fou responsable fins l’any 1974 en què, juntament amb la seva esposa Mariona Creus i Virgili, Núria Marlet Canet, Núria Ribell Boada, Anna Maria Carbonell Aixàs i Rosa Núria Garcia Flores, la convertí en l’Associació Xaloc que va ser inscrita a la Dirección General de Política Interior del Ministerio de la Gobernación, tal com era preceptiu en l’època. El patrimoni fundacional va ser donat pel matrimoni Costa-Creus

En els seus inicis l’escola estava situada a l’Avinguda 11 de Setembre de la ciutat de Sabadell.

A partir del curs 71-72 va augmentar el nombre d’alumnes amb necessitats específiques. Això va fer que a les tardes, la classe es desdoblés en dues unitats per fer un treball més adequat ja que incloïa alumnes de diverses edats.

El curs 73-74 augmentà la demanda d’alumnes amb necessitats específiques i el nombre d’aules va ampliar-se a 4. A l’any 74 es formà l’Associació Xaloc amb els primers estatuts que la van regular.

La demanda de matrícula per alumnes amb necessitats específiques va seguir augmentant i el curs 75-76 es va llogar un nou local, es van crear 2 aules noves, el taller i es va contractar a personal especialista: logopeda, psicòleg i psicomotricista. L’escola es traslladà al carrer Cervantes 65, de Sabadell (en una casa gran) en règim de lloguer. Posteriorment es van annexar dues cases adossades pertanyents al mateix propietari, per tal de poder assumir l’augment en la demanda de matrícula.

L’escola va esdevenir un referent comarcal matriculant alumnes de diferents pobles i ciutats com La Garriga, Mollet, Castellar, Santa Perpètua, Sant Quirze, Granollers, Sant Cugat, Cerdanyola, Badia, Barberà, etc…. En aquells moments comptava amb alumnes d’edats compreses entre 4 i 16 anys, oferint-los-hi Educació Infantil, Primària i Secundària adaptades.

L’any 1977, per tal de rebre les subvencions atorgades pel Ministerio de Educación, l’escola va fer una modificació dels estatuts, de la titularitat i va esdevenir una Associació de Pares.
De curs en curs el nombre d’aules anava augmentant amb ràtios de 1/10 a 1/12 alumnes. En aquell moment l’escola comptava amb més de 100 alumnes matriculats.
En un principi l’atenció era per alumnat amb discapacitat lleu, però amb el temps es van anar incorporant alumnes amb afectacions més greus i/o amb trastorns associats de personalitat, de conducta, visuals, auditius i motrius.

El curs 78-79 l’escola va passar de tenir 6 aules a tenir-ne 10, i va augmentar el nombre de docents.
L’any 1988 l’escola va passar a ser escola privada concertada amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

El curs 91-92 es van començar a treballar les habilitats funcionals i es van crear els grups d’habilitats adaptatives. L’alumnat de Secundària que, per les seves característiques, es va creure convenient prioritzar les habilitats socials, cíviques, domèstiques i d’autonomia personal, seguia un itinerari flexible i diferenciat, però sense deixar al marge la dinàmica i les activitats dels altres companys que seguien una línia més “curricular”.

El curs 96-97 es va fer la proposta de modificació curricular del primer nivell de concreció d’Educació Infantil i Primària i el curs 00-01 es va fer la proposta de modificació curricular d’Educació Secundària. El Departament d’Educació va aprovar ambdues modificacions curriculars.

El curs 00-01 l’Associació de Pares va passar a ser l’Associació Escola d’Educació especial Xaloc formada per famílies i personal docent.

Durant aquest curs es va allargar l’escolaritat de l’alumnat fins els 20 anys, oferint-los-hi juntament amb els aprenentatges bàsics, una formació professionalitzadora i d’inclusió social.

Partint inicialment d’un Curs Pont, comú i polivalent, que s’inicia als 16 anys, en aquesta formació es van marcar dos itineraris possibles: Transició a la Vida Laboral i Transició a la Vida Adulta. En els dos itineraris es proposaren pràctiques laborals amb suport, ja en Empreses Ordinàries o en Centres Especials de Treball o Tallers Ocupacionals. Els alumnes de Transició a la Vida Laboral reben la formació i se’ls expedeix el Certificat de manipuladors d’aliments (REFMA 0101/CAT). Durant els tres primers cursos, donada la manca en aquells anys d’una infraestructura adequada dins del centre escolar, els alumnes feien la formació pràctica en les instal·lacions del Vapor Llonch i, més tard, es desplaçaven fins el bar-restaurant Artèxtil de Sant Oleguer, per tal de dur a terme els aprenentatges pràctics dins del sector de l’hostaleria.

També dins el projecte formatiu per aquest alumnat major de 16 anys es va idear una àrea anomenada d’inclusió social que recolliria tot un ventall de continguts dirigits a potenciar una autoestima real i ajudar-los en el camí de ser bons ciutadans, actius i de ple dret; eines pedagògiques que ens han portat en l’actualitat a ser una escola referent en l’ús del que actualment s’anomena la metodologia d’aprenentage-servei -Aps-.

A partir d’aquest moment, l’escola passa a necessitar més espais per tal de poder oferir, de manera més adequada, l’esmentada formació professionalitzadora i els continguts de la vida a la llar i habilitats adaptatives (tan bàsics per incidir en l’assoliment d’una millor qualitat de vida): una cuina, una aula-”piset”…. Així doncs, es comencen a fer gestions amb l’Ajuntament per aconseguir un edifici que permetés portar a terme tant les habilitats adaptatives com els aprenentatges professionalitzadors que estaven en projecte.

El curs 03-04 l’escola és declarada d’utilitat pública passant a ser doncs, escola privada concertada, sense afany de lucre i declarada d’utilitat pública.

Finalment, i després de molts esforços per ambdues parts, vam deixar les aules del carrer Cervantes ja que l’any 2005 l’Ajuntament de Sabadell ens va cedir l’edifici de l’antiga escola Miguel Hernández.

L’Associació Escola d’Educació Especial Xaloc es va fer càrrec de les reformes amb l’eliminació de les barreres arquitectòniques, la construcció de rampes i de l’ascensor i l’adequació dels espais: una cuina industrial, una cuina per treballar les habilitats adaptatives, una cuina per a la formació professionalitzadora, una aula multisensorial, una aula de psicomotricitat, despatxos d’especialistes, el taller i 13 aules. També es va fer una adequació del pati posant un terra de cautxú continu i gronxadors adaptats i altres elements de joc.

El curs 09-10 se’ns va autoritzar una aula -on es va establir psicomotricitat i aula d’estimulació vestibular- i el curs 12-13 una altra aula ambdues compartides amb l’entitat Adells (que com a entitat de lleure les utilitzen en horari no lectiu).

Per manca d’espais el curs 15-16, se’ns va autoritzar una nova aula d’E. Infantil ubicada a l’escola Roureda (escola pública del barri).

La petita escola nascuda a l’Avinguda 11 de setembre, curs rere curs ha anat creixent, amb noves necessitats, nous plantejaments, noves vies per donar resposta al nostre alumnat, i el febrer 2016 el Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat la concessió administrativa per construir una ampliació de l’escola (per ubicar-hi l’Etapa 16-21 anys) en el perímetre del solar.
Hi ha hagut al llarg dels cursos, una ampliació de plantilla adequada a les necessitats que han anat presentant els alumnes. Actualment, l’escola compta amb 17 tutors i mig (1 dels quals és el mestre de taller i tecnologia), 9 educadors, 3 logopedes, 1 mestra psicomotricitat i educació física, 1 fisioterapeuta i 1 psicòleg, 13 monitors de menjador (2 dels quals ex-alumnes nostres), 5 monitors d’activitats complementàries, 2 cuineres, i personal d’administració i de servei de neteja.

Curs rere curs, l’Escola d’Educació Especial Xaloc ha lluitat per esdevenir una realitat educativa que fomenti la inclusió, participativa i oberta, amb la finalitat d’aconseguir trencar les tossudes barreres per a la superació personal i per a la participació com a ciutadans de ple dret que marquen el dia a dia del nostre alumnat. Una escola entesa com a COMUNITAT, com a col·lectiu de treball en xarxa, amb uns mateixos objectius comuns, unint esforços i caminant plegats alumnes, familiars, mestres, treballadors socials, administració local, empreses, associacions, la gent del barri…

Una escola que es defineix, alhora, com a escola catalana, coeducadora, democràtica, laica, sostenible, innovadora i que ofereix al seu alumnat una formació integral i emocional desenvolupant les competències bàsiques personals i interpersonals -autoestima, tolerància a la frustració, habilitats socials i comunicatives, gestió de les emocions…- promoure escolaritats i activitats compartides, fomentar la inserció laboral en empreses ordinàries o en tallers protegits, participar de manera oberta a la societat…

La raó de ser de l’Escola d’Educació Especial Xaloc: ser escola i oferir les seves bones pràctiques per anar formant bones persones, bons ciutadans, i bons treballadors.