Què ens defineix

Codi ètic

L’objectiu del Codi ètic és enumerar un conjunt de principis, valors i normes que serveixin per fonamentar i orientar el comportament dels diferents actors que intervenen en la nostra organització.

Quan un infant, nen o jove té dificultats per seguir de manera satisfactòria l’ensenyament ordinari, i fruit de la decisió de la comissió de matriculació (formada per EAP, Inspecció, direccions d’escoles d’educació especial i representant de la Regidoria d’Educació), es pot orientar vers la nostra escola, en el cas que visqui en una població de la nostra zona d’influència.

A partir d’aquest moment, valorem i posem en funcionament tots els mecanismes organitzatius i metodològics necessaris per tal de donar la millor resposta a les característiques i necessitats que presenta en concret l’alumne: buscant totes les eines perquè creixi en benestar i dignitat, i per a tal fi, impartim una formació integral, amb continguts curriculars adaptats al nivell cognitiu de l’alumne, per tal de poder desenvolupar al màxim les seves potencialitats tant a nivell personal com ciutada.

Per saber-ne més descarregueu el codi ètic sencer.

Codi étic (PDF) Amunt

Projecte Lingüístic

Aquest document és fruit del plantejament de quin ha de ser el model comunicatiu i lingüistic i de la llengua d’us a la nostra escola.

El Projecte Lingüístic de l’Escola d’Educació Especial Xaloc pretéten:

  • Manifestar qui som i quina vol ser la nostra aportacio a la societat arrelar-nos en el context del qual formem part, valorant la cultura, les tradicions i la llengua catalana.
  • Educar en la diversitat, en la interculturalitat i en el respecte a les persones, siguin quines siguin les seves característiques i la seva procedència.
  • Aconseguir que el català sigui la llengua vehicular i d’aprenentatge en totes les activitats internes, externes i no docents de la nostra comunitat educativa.
Projecte lingüísitic (PDF) Amunt

Projecte Menjador

L’espai de menjador està integrat en tot el projecte d’escola, seguint el seu projecte educatiu de centre i essent un mateix espai de l’escola professant la mateixa línia educativa.

L’objectiu és acompanyar els nostres alumnes perquè puguin ser autònoms, lliures, competents i feliços.

L’espai de menjador busca potenciar aquests aspectes mitjançant el treball d’hàbits, actituds i habilitats a través de la corresponsabilitat amb els alumnes i les seves famílies per créixer en salut i créixer en valors.
Així doncs, l’espai de menjador es concep com un espai d’aprenentatge on a través de l’acte alimentari es posa de manifest la necessitat de prendre consciència de:

La importància que té l’alimentació en les nostres vides, la necessitat de menjar de tot i variat, respectant el ritme propi de cada un (pausat però constant) així com de les conseqüències que té el que mengem sobre la nostra salut, on s’afavoreixen els bons hàbits i costums respecte a l’alimentació (créixer en salut).
L’impacte que té el que mengem sobre el medi ambient i per tant, la necessitat d’introduir a l’escola una proposta de model de producció i consum alimentari més respectuosa amb l’entorn (créixer en valors).
La necessitat d’entendre l’acte alimentari com un element fonamental en el creixement i desenvolupament personal on s’adquireixen i desenvolupen habilitats, coneixements i actituds alhora que esdevé un espai d’interacció i interrelació amb els altres (créixer evalorss).

Projecte menjador (PDF) Amunt

Educació Emocional

Educació emocional (PDF) Amunt

PEC Projecte Educatiu de Centre

PEC Projecte Educatiu de Centre (PDF) Amunt